Lecția 5.1: Introducere

Parcurgeu021bi secu021biunea de mai jos.

u23f0 Durata planificatu0103 a lecu021biei: 2 minute

Microsoft Teams oferu0103 o platformu0103 puternicu0103 pentru a u00eembunu0103tu0103u021bi predarea, a simplifica sarcinile administrative u0219i a interacu021biona cu elevii u0219i cadrele didactice. u00cen acest capitol, exploru0103m caracteristicile u0219i funcu021bionalitu0103u021bile Microsoft Teams adaptate special pentru educau021bie. u00cenvu0103u021bau021bi abilitu0103u021bi practice pentru a crea un mediu de u00eenvu0103u021bare dinamic u0219i u00eenvu0103u021bau021bi su0103:

  • Gestionau021bi echipele;
  • Personalizau021bi spau021biul de lucru;
  • Colaborau021bi pe fiu0219iere;
  • Organizau021bi resursele.
Scroll to Top